ArtistiX - Maakt Beeldhouwen Mogelijk
Algemene voorwaarden
Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Artistix gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 24333836


Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
gebruiker: ArtistiX b.v. al dan niet aangeduid door een of meerdere geregistreerde handelsnamen;
afnemer: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
koper: afnemer.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een koper waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Standaardvoorwaarden en/of algemene voorwaarden van onze contractuele wederpartij binden ons niet tenzij wij schriftelijk hiermee akkoord zijn gegaan.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. De nietigheid of vernietigbaarheid van enig beding in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepaling onverlet.
4. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover daarmee schriftelijk is ingestemd.
5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is of onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 3. Aanbod en Offertes
1. Ieder aanbod en elke offerte van gebruiker, zowel mondeling als schriftelijk gedaan, is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Bevat het aanbod of de offerte geen geldigheidstermijn, dan is het aanbod vrijblijvend.

2. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft gebruiker het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3. Indien de aanvaarding (ook op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker hiermee schriftelijk instemt.
4. In offertes van gebruiker genoemde levertijden en andere voor door gebruiker te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
5. Door gebruiker opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers-, verpakkings-, afleverings- en installatiekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.
6. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor gebruiker tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt de aanbieding automatisch voor nabestellingen.
7. Gebruiker is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek. Wanneer er als leveringsconditie één van de 'Incoterms' is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.

2. Indien de levering geschiedt af fabriek gaat het risico van verlies, beschadiging, vermissing of waardevermindering van de af te leveren producten op koper over op het moment van aflevering. Hieronder wordt verstaan het moment waarop de producten het magazijn/pand van gebruiker verlaten.
3. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
4. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. Ook is gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of de producten voor rekening en risico van koper te verkopen.


Artikel 5. Levertijd
1. Door gebruiker opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
2. Bij niet tijdige levering dient de koper gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en gebruiker een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
3. De door gebruiker opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

Artikel 6. Deelleveringen
Het is gebruiker toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is gebruiker bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7. Technische eisen enz.
1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is gebruiker er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.
2. Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 8. Monsters, modellen en voorbeelden
Indien door gebruiker een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of te ontbinden, indien:
- Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst ter kennis van gebruiker gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan gebruiker zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
3. Één en ander bepaald in dit artikel geldt onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.
4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10. Garantie
1. Gebruiker garandeert dat de door haar geleverde zaken op het moment van levering vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabrikagefouten. De garantie geldt niet voor: mineralen, grond- en delfstoffen en natuurproducten; geleverde zaken die met de hand zijn vervaardigd; producten en/of onderdelen van producten die aan bederf, roest, of ander natuurlijke invloeden onderhevig zijn; kunststof onderdelen.
2. Indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak.
Gebruiker kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling danwel het niet juist opvolgen van instructies.
4. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: iedere handeling of het gebrek aan handeling van koper waardoor koper redelijkerwijs had aan kunnen nemen dat schade zou kunnen ontstaan.
5. De hoogte van de garantie is beperkt tot maximaal de waarde van de geleverde zaken.
6. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.
7. Gebruiker is gerechtigd de garantie voorwaarden voor specifieke zaken onder te brengen in een garantiecertificaat. Gebruiker zal in dat geval in de offerte kenbaar maken dat een garantiecertificaat voor de zaak van toepassing is. Dit garantiecertificaat vervangt in een dergelijk geval artikel 10 van deze voorwaarden. Elke verwijzing naar artikel 10 in deze algemene voorwaarden worden in dat geval geacht te verwijzen naar het garantiecertificaat, tenzij in het certificaat anders wordt bedongen.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door gebruiker geleverde zaken blijven het eigendom van gebruiker totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
2. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
3. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan gebruiker danwel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin gebruiker haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
6. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen
1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken.
Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: -of de juiste zaken zijn geleverd; -of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomene; -of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk aan gebruiker te melden.
3. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 2 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan gebruiker.
4. Gebruiker moet de gelegenheid krijgen om de klacht te onderzoeken. Koper zal voor dit onderzoek alle relevantie informatie direct op het verzoek van gebruiker verstrekken.
5. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
6. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan gebruiker worden geretourneerd.

Artikel 13. Prijs/Prijsverhoging
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen: -in Euro, -exclusief BTW, -op basis van door gebruiker gehanteerde minimum hoeveelheden, -exclusief transportkosten, -af fabriek
2. Indien gebruiker met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.
3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 14. Emballage
Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat uitsluitend ter onzer beoordeling.
Artikel 15. Transport
1. Alle goederen en materialen reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de afnemer. Ook indien franco levering is overeengekomen is, is de afnemer aansprakelijk voor alle schade (zoals transport-, brand- en waterschade, diefstal of verduistering) tijdens het vervoer door de goederen geleden. De afnemer dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren, met uitsluiting van regres door de verzekeraar(s) op gebruiker, haar werknemers en/of haar hulppersonen. Bij aankomst der goederen heeft koper zich te overtuigen van de staat waarin zij zich bevinden. Ingeval dan blijkt dat schade aan de goederen of materialen is toegebracht, dient koper alle maatregelen ter verkrijging van schadevergoeding te treffen, ook wanneer het aangenomen werk betreft.
2. Onverminderd het bovenstaande, is gebruiker niet aansprakelijk voor schade, welke ook, verband houdende met het transport en al dan niet aan de goederen geleden.

Artikel 16. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de koper jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
5. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 17. Kredietbeperking
Gebruiker is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum. Indien een kredietbeperkingstoeslag van toepassing is dan wordt deze expliciet op de factuur vermeld.

Artikel 18. Incassokosten
1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd: 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 125,-.
2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 19. Aansprakelijkheid
1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 (Garantie) van deze voorwaarden.
2. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor iedere vorm van gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Verkoper is nimmer schadeplichtig tegenover derden.
4. Koper moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
5. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van gebruiker of haar ondergeschikten;
6. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
7. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en gebruiker aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8. Gebruiker is niet aansprakelijk en koper kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, indien de schade is ontstaan:
a) door ondeskundig gebruik, oneigenlijk gebruik of gebruik van het product in strijd met de bestemming daarvan;
b) door gebruik van het product in strijd met door of namens gebruiker of de fabrikant en/of importeur, verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;
c) door ondeskundige bewaring (opslag) of onjuist/gebrekkig onderhoud van de producten;

Artikel 20. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van gebruiker daaronder begrepen.
2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 21. Geschillenbeslechting
De rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 22. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 23. Wijziging
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de onderhavige transactie.
artistix & service
 • Contact
  Contact
 • Verkooptraining voor wederverkopers
  Verkooptraining voor wederverkopers
 • Algemene voorwaarden
  Algemene voorwaarden
 • Winkelinrichting en ondersteuning
  Winkelinrichting en ondersteuning
 • Afhalen, Bezorgen & Bezoeken
  Afhalen, Bezorgen & Bezoeken
 • Bezoek ons centraal magazijn


  ArtistiX BV
  Nijverheidsweg 19
  6651 KS Druten

  Open van:
  Maandag t/m vrijdag van 9-12u en 13-17u
  zaterdag gesloten!

  Indien u zelf uw stenen uitzoekt en pakt dan profiteert u als vaste klant op alle werkdagen van:
  • de mogelijkheid zelf stenen uit te zoeken
  • éérste keus bij binnenkomst van nieuwe voorraad
  • exclusieve stenen die niet op de website of in de catalogus staan
  • omruilen van stenen die u te klein of te groot vindt**


  **klanten die minimaal 3 maal per jaar bij ons inkopen kunnen stenen, welke bij ArtistiX zijn gekocht en achteraf te klein of te groot zijn bevonden, omruilen (op basis van gewicht) voor dezelfde steensoort en kleur. Bewerkte-, gedeeltelijk bewerkte- en/of verweerde stenen vallen buiten deze service.

  uitgelicht
  carbide rasps
  Ivoor wit < 35kg knollen
  Ivoor wit < 35kg knollen
  Diamant droog-schuurschijf 100#, Ø 100 mm, klithechting
  Diamant droog-schuurschijf 100#, Ø 100 mm, klithechting
  Brandstoftoeslag Regio 2
  Brandstoftoeslag Regio 2
  Model B - brede rasp 25cm
  Model B - brede rasp 25cm
  Egel ±10cm gepolijst
  Egel ±10cm gepolijst
  Schuurblok met rechte en schuine zijde 100 grit, 125x100x25mm
  Schuurblok met rechte en schuine zijde 100 grit, 125x100x25mm
  2 gelijke zijden, rechthoek 10 x 10 x 30cm
  2 gelijke zijden, rechthoek 10 x 10 x 30cm
  Plakjes 10 stuks, elk 8 x 6 x 0.9 cm
  Plakjes 10 stuks, elk 8 x 6 x 0.9 cm
  Big Bag open top 80x80x80cm, 160 gr/m2
  Big Bag open top 80x80x80cm, 160 gr/m2
  Ei ±6cm basisvorm
  Ei ±6cm basisvorm
  Wit-lichtcréme bakkend 2.0mm 40% CT 480
10kg/stuk, 1000-1280°C
  Wit-lichtcréme bakkend 2.0mm 40% CT 480
  10kg/stuk, 1000-1280°C